Print

AMBS Ambassador Andi Oktavian Santoso preaches on Ephesians 5:21- 6:4.

Download or listen directly to this sermon.